10 Bela Nedir ? Günümüzde Tekrar Mı Yaşanıyor ?

(Eski Ahit) Tevrat’ın Mısırdan Çıkış kitabında geçen 10 Bela , Yahudileri alıkoyan Firavun ve ona uyan halkına Rab tarafından verilen cezaları anlatmakta .  Hz. Musa ve Hz. Harun Firavunun yanına gelerek Tanrı Yehovanın sözlerini aktarmakta ; İsrailin Rabbi Yehova şöyle diyor . Kavmimi salıver ki çölde bana bayram etsinler .

Firavunda : Yehova kimdir ki , İsraili salıvermek için onun sözünü dinleyeyim . Yehovayı tanımam ve İsraili de salıvermem . Der .

Hz. Musa ve Hz. Harun Rablerinin emriyle Firavunu uyarsa da , Firavun direnmekte ve esir olarak tuttuğu Yahudileri salmamakta . Firavunun her karşı gelmesine karşılık ona ve kavmine bir ceza gönderilmekte . İsrailoğullarının gitmesine her izin vermeyişinde farklı bir ceza Rab tarafından Firavun’a uyarı olarak verildi . Böylece sayısı ona ulaşan cezalara 10 bela denildi . Firavun ise 10.beladan sonra İsrailoğullarını serbest bıraktı .

Kur’an-ı Kerim’de bu cezaların 5’i geçtiği için Tevrat’ta geçen anlatının doğruya yakın veya doğru olabileceği kanaatine varabiliriz .

Yüce Allah  , Araf Suresi 132 – 133 ve 134. Ayetlerde Firavun’un söz dinlemezliğini ve gönderilen mucizeleri bize bildirmekte .

Ve dediler ki: “Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.” (Araf, 7/132).

“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular”(Araf, 7/133).

 Azap üzerlerine çökünce, “Ey Mûsâ! Sana verdiği söz hürmetine, bizim için rabbine dua et! Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrâiloğulları’nı seninle göndereceğiz” dediler. (Araf, 7/134).

 

Tevrat’ta geçen 10 Bela ise şu şekilde ;

1.Bela  (Çıkış 7 : 14-25 )

Rab Musa’ya dedi : Firavunun yüreği inatçıdır , kavmi salıvermek istemiyor . Sabahleyin Firavuna git ; İşte , o suya çıkıyor ; onu karşılamak için ırmağın kenarında duracaksın ; yılana değişilen değneği kendi eline alacaksın ve ona diyeceksin : Çölde bana ibadet etmeleri için kavmimi salıver diye İbranilerin Rabbi Yehova beni sana gönderdi işte şimdiye kadar dinlemedin .

Rab böyle diyor . Bununla bileceksin ki , ben Rab’bim İşte , ben elimde olan değnekle ırmakta olan sulara vuracağım , ve kana dönecekler . Ve ırmakta olan balıklar ölecekler , ve ırmak kokacak ; Ve Mısırlılar ırmaktan su içmekten tiksinecekler .

2.Bela  ( Çıkış – 8 : 1 – 11 )

Ve Rab Musa’ya dedi : Firavunun yanına gir , ve ona de : Rab şöyle diyor : Kavmimi salıver ki , bana ibadet etsinler . Ve eğer sen salıvermek istemezsen , işte , ben senin bütün sınırlarını kurbağalarla vuracağım , ve ırmak kurbağalarla kaynayacak , çıkacaklar , senin evine , senin yatak odana , ve yatağının üzerine , kullarının evlerine , kavmine , fırınlarına ve hamur teknelerine girecekler ; senin üzerine ve kavminin üzerine kurbağalar çıkacaklar .

Rab Musa’ya dedi : Harun’a de : elini değneğinle ırmaklar üzerine , kanallar üzerine , ve havuzlar üzerine uzat , ve Mısır diyarı üzerine kurbağalar çıkart . Harun elini Mısır’ın suları üzerine uzattı . Kurbağalar çıkıp Mısır diyarını kapladılar . Sihirbazlar büyüleriyle böyle yaptılar ve kurbağaları Mısır diyarı üzerine çıkarttılar .

Firavun Musa’yı ve Harun’u çağırıp dedi : Rabbe yalvarın ki , kurbağaları benden ve kavmimden kaldırsın ; kavmi Rabbe kurban kessinler diye salıvereceğim . Musa Firavun’a dedi : Sen buyur ; Kurbağalar senden ve evlerinden kesilsinler , yalnız ırmakta kalsınlar diye senin için ve kulların için ve kavmin için ne zaman yalvarayım ? Ve o : Yarın , dedi . Senin sözüne göre öyle olsun , ta ki Rabbimiz gibi yoktur bilesin . Ve kurbağalar senden , evlerinden ve senin kullarından ve kavminden kalkacaklar ; yalnız ırmakta kalacaklar .

3.Bela  ( Çıkış 8 : 12 – 19 )

Musa ile Harun Firavunun yanından çıktılar ; . Musa , Firavunun üzerine getirmiş olduğu kurbağalardan dolayı Rabbe feryat etti . Rab da Musa’nın sözüne göre yaptı , ve kurbağalar evlerde , avlularda ve tarlalarda öldüler . Onları yığın yığın topladılar ; Memleket koktu . Fakat Firavun ara verildiğini görüp Rabbin söylediği gibi yüreğini katılaştırdı , onları dinlemedi .

Ve Rab Musa’ya dedi : Harun’a de : Değneğini uzat ve yerin tozuna vur , ta ki , bütün Mısır diyarında tatarcık olsun . Böyle yaptılar , Harun elini değneğine uzattı ve yerin tozuna vurdu , insanda ve hayvanda tatarcıklar vardı , bütün Mısır diyarında yerin bütün tozu tatarcık oldu .

Sihirbazlar tatarcıklar çıkarmak için büyüleriyle böyle yaptılar , fakat yapamadılar ; insanda ve hayvanda tatarcık vardı . Sihirbazlar Firavuna dediler . Bu Rabbin parmağıdır , fakat Rabbin söylediği gibi Firavunun yüreği katılaştı onları dinlemedi .

 

4.Bela  ( Çıkış 8 : 20 – 24 )

Rab Musa’ya dedi : Sabahleyin erken kalk , Firavunun önünde dur ; işte , o suya çıkıyor , ona de : Rab şöyle diyor : Kavmimi salıver ki , bana ibadet etsinler . Yoksa , kavmimi salıvermezsen , işte ben senin üzerine , ve kullarının üzerine , kavminin üzerine , senin evlerinin içine at sinekleri göndereceğim ; Mısırlıların evleri ve üzerinde bulundukları toprak da at sinekleriyle dolu olacak . Ve o günde kavminin içinde oturdukları Goşen diyarını , orada at sinekleri olmasın diye ayıracağım ; ta ki dünyanın ortasında Rab ben olduğumu bilesin . Ve senin kavmin ile benim kavmim arasına fark koyacağım ; yarın bu alamet olacaktır . Rab böyle yaptı , Firavunun evine , kullarının evlerine , pek çok at sineği geldi ; at sinekleri yüzünden bütün Mısır diyarında memleket harap oldu .

5.Bela

Rab Musa’ya dedi : Firavunun yanına gir , ve ona söyle : İbranilerin Rabbi şöyle diyor : Kavmimi salıver ki , bana ibadet etsinler . Yoksa eğer sen onları salıvermek istemezsen , ve onları daha tutarsan , işte Rabbin eli kırda olan hayvanların üzerinde , atların üzerinde , eşeklerin üzerinde , develerin üzerinde , sığırların üzerinde ve koyunların üzerinde olacak ; çok ağır kırgın olacak . Rab İsrailin hayvanları ile Mısırlıların hayvanları arasında fark koyacak ; ve İsrail oğullarına ait olanların hepsinden bir şey ölmeyecektir .

6.Bela

Rab , Musa ile Harun’a dedi : Yanınıza avuçlarınızın dolusu ocak külü alın , ve Musa Firavunun gözü önünde göğe doğru saçsın . Bütün Mısır diyarı üzerinde ince bir toz olacak , ve bütün Mısır diyarında insan ve hayvan üzerinde irin çıkaran çıban olacak . Ocak külü alıp Firavunun önünde durdular ; Musa onu göğe doğru saçtı , insan ve hayvanda irin çıkaran çıban oldu .

7.Bela

Rab Musa’ya dedi : Sabahleyin erken kalk ve Firavunun önünde durup ona de : İbranilerin Rabbi şöyle diyor : Kavmimi salıver ki , bana ibadet etsinler . Çünkü bütün dünyada benim gibisi olmadığını bilesin diye bu defa senin yüreğine ve kullarının yüreğine ve kavmine bütün belalarımı göndereceğim . Çünkü şimdi elimi uzatmış olsa idim , sen de yerden kesilmiş olurdun ; fakat gerçekten bunu için , ismin bütün dünyada ilah olunsun diye sende kudretimi göstermek için , seni durdurdum . Kavmimi salıvermemek için onlara karşı hala kendini yükseltiyor musun ? İşte , ben yarın bu vakte doğru , kurulduğu günden şimdiye kadar Mısırda onun gibi olmamış , çok ağır dolu yağdıracağım. Şimdi hayvanlarını ve kırda sana ait olan her şeyi kaçır ; Çünkü kırda bulunan bütün insanlar ve hayvanlar eve getirilmezse , onların üzerine dolu inecek ve öleceklerir . Firavunun kulları arasına Rabbin sözünden korkan , kullarını ve hayvanları evlere kaçırdı  ; ve Rabbin sözüne ehemmiyet vermeyen , kullarını ve hayvanlarını tarlada bıraktı .

Rab Musa’ya dedi : Elini göğe doğru uzat bütün Mısır diyarında insan üzerine ve hayvan üzerine , Mısır diyarında olan kırın bütün otu üzerine dolu yağsın . Musa değneğini göğe doğru uzattı ; Rab gök gürlemeleri ve dolu gönderdi , ateş yere indi , Rab Mısır diyarı üzerine dolu yağdırdı . Böylece çok ağır dolu vardı , doluya ateş karışmıştı , bir millet olduğu vakitten beri bütün  Mısır diyarında onun gibisi olmamıştı . Dolu bütün Mısır diyarında insandan hayvana kadar bütün kırda olan her şeyi vurdu ; kırın bütün otunu vurdu ve kırda olan her ağacı kırdı . Ancak İsrail oğullarının bulunduğu Goşen diyarında dolu olmadı .

 

 

8.Bela

Musa ile Harun Firavunun yanına girip ona dediler : İbranilerin Rabbi şöyle diyor : Ne vakte kadar önümde alçalmak istemeyeceksin ? Kavmimi salıver , ta ki bana ibadet etsinler . Yoksa eğer kavmimi salıvermek istemezsen , işte senin hududuna ben yarın çekirgeler getireceğim ; ve yeryüzünü örtecekler , ve yeri görmek mümkün olmayacak ; doludan size arta kalmış olanı yiyecekler , sizin için kırda bitmiş olan bütün ağaçları yiyecekler , senin evlerin ve bütün kullarının evleri ve bütün Mısırlıların evleri dolacaklar ; senin babaların ve babalarının babaları , yeryüzünde oldukları günden bugüne kadar böylesini görmemişlerdir .

9.Bela

Rab Musa’ya dedi : Mısır diyarı üzerinde bir karanlık , el ile dokunulabilir karanlık olsun diye elini göğe doğru uzat . Musa elini göğe doğru uzattı ; Ve bütün Mısır diyarında üç gün karanlık oldu  ; Birbirini göremediler , kimse üç gün yerinden kalkmadı ; fakat meskenlerinde bütün İsrail oğullarına aydınlık vardı . Firavun Musa’yı çağırıp dedi : Gidin Rabbe ibadet edin .

10.Bela

Musa dedi : Rab şöyle söylüyor : Gece yarısı sularında ben Mısırın ortasından çıkacağım ; taht üzerinde oturan Firavunun ilkinden , değirmen ardında olan cariyesinin ilkine kadar , Mısır diyarında bütün ilk doğanlar , ve hayvanların bütün ilkleri ölecek . Bütün Mısır diyarında misli olmamış ve bir daha olmayacak büyük bir feryat olacak . Rab Mısırlıları İsrail’den nasıl ayırdığını bilesiniz diye , insandan hayvana kadar , bütün İsrail oğullarına karşı bir köpek bile ağzını açmayacak .

Time dergisi bu konu hakkında bir makale yayınlamış 2019 yılında . Makalesinde  , Siro Tiravisanato isimli bir mikrobiyoloğun Mısırdaki Belaları incelediği kitabındaki görüşlerini aktarmış . Tiravisanato’ya göre ; Yunanistan’ın Güneyindeki Santorini adasındaki volkanik serpintiler Mısır’a taşındı , volkanik küldeki toksik asitler nehri kan kırmızısına çeviren zinoberi isimli bir mineral içermekte . Suda biriken asit kurbağaların nehir dışına çıkmasına ve temiz su aramasına neden oldu . Böcekler , ölü hayvanlar ve insanların üzerine larvalar bıraktı . Daha sonra , atmosferdeki volkanik kül havayı etkilerdi ve asit yağmurları insanların derisine iner ve kaynamalara neden olurdu . Çimler kirlenir , onu yiyen hayvanlar zehirlenirdi . Yağmurdan gelen nem ve ardından gelen dolu , çekirgelerin gelişmesi için en uygun koşulları yaratmış olurdu . Diyor .

Tiravisanato’nun tahminleri yerinde gibi görünüyor . Mısır’daki Tempest Stele adlı belgelerde anlatılan büyük fırtınanın bir volkan patlaması sonucu olduğu düşünülüyor . Volkan patlama endeksi 6 veya  7 olduğu tam olarak bilinmeyen Santorini adasındaki Minos patlaması çok büyük etkiye sahipti .

Fakat Tiravisanato’nun yorumuna aykırı olan durum . Böyle büyük bir patlama sonrası Ege , Akdeniz ve günümüz Yunanistan’ının olduğu yakın bölge değil de , neden Mısır böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor .

 

Mısır’dan Çıkış kitabında anlatılan 10 Bela anlatısının doğruluğu – yanlışlığını , ilahi bir ceza mı , Tevratta böyle Kur’an böyle anlatılıyor şeklinde ele almayacağım . Tevrat’ta anlatılan 10 Bela , birileri tarafından günümüzde gerçekleştiriliyor olabilir mi ?

Ben bu sorunun peşindeyim ve araştırmamın buradan sonraki kısmı bununla ilgili .

 

2019 yılında Time dergisi bir makalesinde Siro Tiravisanato isimli bir mikrobiyoloğun kitabındaki görüşlerini aktarmıştı . Tiravisanato’ya göre Santorini adasındaki volkanik serpintiler Mısır’a taşındı önce suları kırmızıya çevirdi sonra suların asitlenmesiyle kurbağalar nehirden çıktı . Böcekler , ölü hayvanlar ve insanların üzerine larvalar bıraktı . Volkanik küller asit yağmurlarına dönüştü insanların vücudu yandı . Çimler kirlendi onu yiyen hayvanlar zehirlendi . Yağmurdan gelen nem ardından dolu çekirgelerin gelişmesi için uygun ortamı hazırlamış oldu .

Bir başka teori epidemiyolog John S. Marr’a ait.Bu teoriye göre kırmızı algler Mısır’ın su yollarındaki

Oksijeni emerek balıkları öldürebileceğini ve suyu kırmızıya çevirebileceğini söylüyor . Yanardağ teorisi gibi zincirleme şekilde olan etki diğer felaketlere neden oluyor .

Time dergisi bilimsel olarak Mısır’ın yaşadığı 10 felaketi ele almış . Bense kehanet yönüyle ele alacağım . Mısır’ın 10 Belası 21.yüzyılda tekrar sahnelenmek isteniyor olabilir mi ? Yoksa çoktan bu çalışmalar yapıldı da yapay felaketler insanlığın üzerine salınmaya başlandı mı ?

 

 

1.Bela

Suların kana dönmesi balıkların ölmesi

Time’ın makalesinde yer alan John S. Marr’ın bahsetmiş olduğu kırmızı algler 2012 yılında Sidney’de denizi kırmızıya boyamıştı . 2016 yılında Rusya’da bir metal fabrikası Daldykan Nehrini kırmızıya çevirmişti . 2017 yılında Fransa’da , karst seviyelerini ölçmek isteyen bilim insanları tarafından nehre koyulan bir maddeden dolayı bir nehir kan kırmızısına dönmüştü .

Birleşmiş Milletler 2022 yılını Uluslararası Artisanal balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak belirlemişti . Acaba 2022’de denizleri sonrasında da balıkçılığı etkileyecek bir felaket olabilir mi ?

 

Irmaklar evler fırınlar heryeri saran kurbağalar

İnsanlar ve hayvanları saran tatarcıklar

Bütün şehri saran at sinekleri

Mısır halkına ait olan hayvanları ( at , eşek , deve ,sığır, koyun )ne varsa öldürecek olan ama İsrailoğullarının hayvanlarına zarar vermeyecek olan hastalık

 

Bu dört bela biyo ajanlarla çeşitli virüslerle oluşturulabilir . Pentagon’un tüm dünya üzerinde onlarca biyolojik çalışma yürüttüğü labaratuvarları var . Buralarda çeşitli virüslerden tutun biyolojik silah olarak kullandıkları sinekler , sivrisinekler , çeşitli böcekler ve keneler işin sadece bilinen tarafı . Birgün heryeri saran çekirgeler ya da kurbağalar görürsek şaşırmamalıyız . Yıllardır deli dana , domuz gribi , kuş gribi benzeri hastalıklar üzerinde çalışan biyolojik labaratuvarların yapay eti dayatmak için yakın bir zamanda yeni bir hayvan hastalığı çıkarmaları bence çok olası bir durum .

 

Mısırı bir toz kaplıyor ve insan ve havyanlarda çıbanlar çıkıyor

Bu belaya benzer bir haber bu yıl mart ayında medyada kendisine yer bulmuştu . Sahra çölünde 1960 yılında yapılan bir nükleer denemeden kaldığı iddia edilen sezyum 137 radyoaktif kalıntıları Fransa’ya gelmişti . Bu toz partikülleri Siro Tiravisanato’nun teorisine benzer bir etki yapabilirdi . Meyve ve sebze üzerine konan toz zerreleri veya yağmurlarla birleşen tozlar asidik etkisini tüm şehre yayabilirdi.

Büyük gök gürlemeleri sonrasında ateşle karışık dolu şehre iniyor . İnsan , hayvan , ağaç ve bitki bu doludan nasibini alıyor .

Haarp teknolojisi geldi aklıma . Mahşerin dört atlısı ya da 10 Belayı gerçekleştirmek isteyen zihinler haarp ile yapay gök gürlemeleri ile beraber dolu yağmasını sağlayabilir diye düşünüyorum .

 

Mısırın karanlıklar içinde kaldığı 3 gün

Ertan Özyiğit ile birlikte beklenti içine girilen karanlık dünya sizce de gerçek olabilir mi ? Blade Runner Black Out 2022 animasyon filminde elektrikler kesiliyordu belki 2022 yılında böyle bir olay yaşanabilir .

 

Tahttaki Firavun , cariye , hayvan herşeyin ilk doğanı ölüyor .

Biyoajanlarla , gdo’lu ürünlerle , savaşlarla belki de aşılarla benzer bir felaketi yaşatmaya çalışabilirler .

 

 

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir