En Büyük Fitne deccal ve İslam deccali süfyan

En Büyük Fitne deccal ve İslam deccali süfyan

Ahir zamanda peygamberimizin bildirdiği hadisler doğrultusunda  savaşlar olacak fitne artacak . Yeryüzünde huzur ortamı kalmayacak . Bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda içinde bulunduğumuz durum kaygı verici . Gelecekte bu savaşların ve kötülüğün daha da artacağını görebiliyor ve hissedebiliyoruz . İsrail ve Abd’nin sözde ‘’yüzyılın barış planı’’ adıyla duyurduğu Filistin’i yok etme planları devreye sokuldu . Suriye yaşanan olaylar berbat bir hale geldi . Biz şehitler verir olduk . İsrail’in vadedilmiş toprakları almak istemesi Müslüman ülkelerine kan ve gözyaşı getirdi . Onlar efendileri olan deccale hazırlık yaparken tüm dünya sadece izliyor . Müslüman ülkeleri sadece seyrediyor . Deccale olan hazırlık artık gözle görülür hale geldi  . Dizilere , filmlere konu edilir oldu . Hadislerde deccal ve süfyandan bahsedilir . Süfyanın islam deccali olduğu , deccalin ise şeytandan bile daha büyük bir fitne olduğu belirtilmiştir . “Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur.” Hadisi onun ne denli bir fitne , kötülük olduğunu anlamamıza yeterli olacaktır .

Deccal Yahudîdir. İcraatı dikkate alındığında, onun bir Yahudî oluşu, insana hiç de şaşırtıcı gelmez. Yahudîler de zâten bunu övünelecek bir davranış olarak görürler. Alûsî tefsirinde anlatıldığına göre, bir gün Yahudîler, Resûlullaha (a.s.m.) gelmiş, “Âhir zaman Deccalı bizden olacak, şöyle yapacak, böyle yapacak” demişlerdi. Cenab-ı Hak da bunun üzerine Mü’min Sûresinin 56. âyetini göndermişti.

Ebu’s-Suud tefsirinde belirtildiğine göre de, Yahudîlerin, Resûlullaha şöyle dedikleri bildirilir:

Bizim Tevrat’ta zikredilen sahibimiz sen değilsin. Davud’un oğlu Mesih’tir. Yani sizin Deccal dediğiniz. O, âhir zamanda çıkacak, bütün dünyaya hâkim olacak, artık mülk ve saltanat da bize geçecek.

Gönderilen -yukarıda bahsi geçen- âyette Allah, onlara şu cevabı vermişti:

“Kendilerine gelen hiçbir delil olmadığı halde Allah’ın âyetleriyle mücadele edenler, hak dini söndürmek gibi, aslâ erişemeyecekleri büyük bir hevesi gönüllerinde taşıyorlar. Sen Allah’a sığın. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir, herşeyi hakkıyla görür.”

 

Rivayette var ki: “Süfyan büyük bir âlim olacak; ilim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar.“(61)

Çağımız âlimlerinden Muhammed Gazalî, Deccalı tabiat ilimlerine vâkıf bir Yahudî âlimi olarak nitelendirir ve onun haktan sapan Yahudîlerin vicdanını temsil ettiğini söyler.

 

Deccalların sayısı çoktur, her asrın deccalları vardır. Bir hadis-i şeriften bunların sayısının otuzu bulacağını öğreniyoruz.

Resûllullah birgün Deccaldan söz açarak, “Şüphesiz, ben sizi, ona karşı uyarıyorum. Hiçbir peygamber yoktur ki, gönderildiği toplumu ona karşı uyarmamış olsun. Nitekim Hz. Nuh da (a.s.) kavmini ona karşı uyarmıştı. Ama ben size Deccal hakkında hiçbir peygamberin kavmine söylemediği bir söz söyleyeceğim. Haberiniz olsun ki, o kördür, Halbuki Allah asla kör değildir.” buyurmuşlardı.

“Kör olduğu halde insanlara, ‘Ben sizin Rabbinizim.’ der. Halbuki sizin Rabbiniz kör değildir (yaratıklara benzemekten, her türlü kusur ve noksanlıktan uzaktır).”

“Allah kör değildir. Dikkat edin. Mesih-ı Deccalın sağ gözü kördür. Gözü sanki fırlamış bir üzüm tanesi gibidir.”

“Silik gözlüdür.”

Rivayetlerde Deccalın gözünün yeşil renkli bir cama,ve parlak bir yıldıza benzetildiği de görülmektedir.

Kurtubî bu rivayetlere dayanarak, Deccalın iki gözünün de kusurlu olduğunu, bir gözünün nurunun çekilmiş, diğerinde de yaratılıştan bozukluk olduğunu söylemektedir.

Bu körlüğün onun kalb gözünün kör olduğu anlamına geldiği de belirtilmiştir.

Mevlâna ise, “İnsan hevâ ve gazab sebebiyle kör olur” derken bu körlüğün başka bir yönünü nazara verir.

Deccal kuzeyden çıkacaktır. “Deccalın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, diğer günleri de normal günler gibidir

“Deccalın yol açtığı âhir zaman fitnesinin, en bariz ve en mühim vasfı dine karşı olmasıdır. Âhir zamanda ortaya çıkacak bir kısım beşerî (hümanist) görüşler ve değerler, dinin yerini almaya çalışacaktır. Kendisine resmen din denmese bile ortaya attığı sistemi, kurmaya çalışacağı nizamıyla akide nokta-i nazarından aynen bir din hüviyetini alacaktır. Bu yeni din, beşer üstünde mevcut her çeşit İlâhî hâkimiyeti kaldırmak için inkâr-ı ulûhiyeti akidesine temel yapar. Her çeşit dinî değerlerin yerine beşerî bir put (hevâ) dikmeye çalışır. Temel mâbûdu madde ve insan olan lâdinî bir dindir. Hadis-i şeriflerden lâdinî olanların İslâmiyeti ortadan kaldırmaya çalışacakları ve mü’minlerin çeşitli hakaretlere maruz kalacakları anlaşılmaktadır. Bunların hem geçmişte, hem günümüzde aynen çıktığı şüphesizdir.”

Deccalin çocuğunın olmayacağıda belirtilmiştir . Onun bu hali, Kevser Sûresindeki “ebter,” yani “soyu kesik” tabiriyle bütünüyle uygunluk arz etmektedir. Sûrenin, ayrıca ebced hesabıyla ona işaret ettiği belirtilmektedir.

Her iki Deccal da İslâma ve Hıristiyanlığa şiddetli bir intikam besleyen gizli bir Yahudî komitesinin yardımını, kadın hürriyetlerini maske olarak kullanan bir komiteyi, İslâm Deccalı da mason komitelerini aldatıp desteklerini kazandıklarından, iktidarları dehşetli bir iktidar zannedilir.

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır.
Resûl-i Ekrem (a.s.m.), Süfyanın da ümmeti içerisinden çıkacağını bildirirken, çıkış yerinin Doğu olacağına da dikkat çekmiştir. Buna Resûlullah, öylesine önem vermiştir ki üç defa tekrarlama ihtiyacı hissetmiştir. Bir rivayette Horasan denilen Doğu tarafında bir yerden çıkacağı bildirilmektedir

Başka bir rivayette daha detaya inilerek, “Isbahan (Isfahan) Yahudiyesinden çıkacağı” bildirilmektedir.( Müslim, Fiten: 125; Tirmizî, Kitabü’l-Menakıb: 70) Isfahan bölgesinde yer alan Şehristan ve Yahudiya’nın, Yahudîlerin en çok bulundukları iki şehir olduğunu biliyoruz.

Hz. Ali’de Yabis vadisinden çıkacağını belirtmiştir.

Kanalıma destek olmak için aşağıdaki linkten abone olabilirsiniz.
https://goo.gl/nphWXX

Web sitemizden tüm videoları bulabilirsiniz
https://www.faruksenturk.org

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir