İbn-i Melek Kimdir (Meleğin Oğlu)

İbn-i Melek Kimdir (Meleğin Oğlu)

13.yy da babası horasan erenlerinden Abdülaziz Efendi birkaç gün arayla rüyasında Peygamber Efendimizi görür . Bunun üzerine hamile eşi ” Peygamberimiz seni hacca çağırıyor ama sen hacdayken bebek doğabilir ” der . Arabistan’a yolculuğa çıkacaktır . Giderken hamile karısının karnındaki bebeği Allah’a emanet eder. Hac sırasında aklı hep eşi ve çocuğundadır onlar için her fırsatında dua eder . Yolculuğu yapar ve memleketine geri gelir . Karısının vefat ettiğini söylerler . ‘’Peki bebeğim nerede?’’ diye sorar . ‘’Bebeğin de annesinin karnında öldü ve annesinin karnında mezara gömüldü ‘’ derler . ‘’Hayır , ben bebeğimi Allah’a emanet ettim . Bebeğim ölmüş olamaz ‘’der. Eşinin mezarının açılmasını ister. Mezar açılır . Mezarın içindeki manzara görenleri hayrete düşürür . Bebek , mezarda doğmuştur ve melekler tarafından beslenmiştir . Bu yüzden bebeğe ‘İbn-i Melek (Meleğin Oğlu) ‘ lakabı verilmiştir .
İbn-i Melek’in gerçek adı Abdüllatif Efendi’dir . İbn-i Melek İzmir’in Tire ilçesinde yaşamıştır ve şu an Tire’de İbn-i Melek Türbesi vardır . Fıkıh fıkıh, meal, tefsir alimi büyük bir zat . Çok önemli eserlere sahiptir. Eserlerinin büyük bir bölümü Osmanlı medreselerinde yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur . Peygamberimiz Hz. Muhammed’e olan yüce sevgisi nedeniyle yazdığı tüm kitapların adında ”M” harfini kullanmıştır .

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen , yaşadığı zamanda çokca tanınan ve büyük saygı duyulan hanefi mezhebinin önemli fıkıh âlimlerinden İbn-i Melek gerçek ve tam ismiyle Abdüllatîf bin Abdülazîz bin Emînüddîn . Çok saygın ve ilim sahibi Abdüllatif efendi , dinin kıymetini ulviyet ve kudretini bilen manasında İzzüddîn olarak lakab almış . Abdüllatif efendi (meleğin oğlu anlamında) İbn-i Melek veya (Melek. Günahsız. Masum. Yumuşak huylu anlamında) İbn-i Ferişte künyesiyle meşhûr oldu. Babası Abdülaziz Efendi Horasan Erenlerinden olup Tire’de yaşamaktaydı .

Abdüllatîf Efendi o dönemde yaşamış en ilimli alimlerden ilim öğrendi . Bütün ilimleri öğrenmek için çabaladı zamanının en büyük alimlerimden biri oldu . Birçok ilime vakıftı özellikle dini ilimler uzmanlık alanıydı . İyi huyuyla ilmiyle davranışlarıyla çok sevilen biriydi. Birçok öğrencisi olmuş birçok kişiye ilim öğretmiş birçok kitap kaleme almıştır.
Bu eserlerden bazıları şunlardır:
1-Şerh-i Meşârık-ı Şerîf “Mübârek-ül-Ezher fî şerh-i Meşârık-ül-envâr”
2-Şerhu Menâr-il-envâr Hâfızüddîn Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin, fıkıh bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden nasıl çıkarıldığını anlatan fıkıh usûlüne dâir eserinin şerhidir.
3-Şerh-i Mecmâ’ul-bahreyn: Muzafferüddîn Ahmed bin Ali Bağdâdî’nin Hanefî fıkhına dâir meşhûr eserinin şerhidir.
4- Vikâye şerhi: Sadr-uş-Şeria’nın Vikâyet-ür-Rivâye fî mesâil-i Hidâye
5-Şerhu Tuhfet-ül-mülûk: Ebû Bekr Râzî’nin Hanefî mezhebinin fürû’atına dâir yazdığı eserin şerhidir.
6-Şerhu Mukaddimet-ül-fıkhiyye: Ebü’l-Leys-i Semerkandî’nin eserine yazdığı şerhdir.
7-Kitâbün min-et-Tasavvuf,
8- Kânûn-i Lügât-i ilâhî: Kur’ân-ı kerîmin mübârek lafızlarına dâir manzûm bir lügatçedir.
9-Münyet-üs-Sayyâdîn 10-Bedr-ül-vâ’izîn ve Zuhr-ül-âbidîn.

İbn-i Melek hazretleri, Menâr şerhinde buyuruyor ki: “Müctehidlerin bir din bilgisi üzerindeki sözleri birbirine uymadığı zaman, sonra gelen âlimlerin, bu bilgiyi müctehidlerin bildirmiş olduklarından başka türlü anlatmalarının bâtıl olduğu sözbirliğiyle bildirilmiştir.”

Türbe içerisinde 4 mezar bulunmaktadır .
1) Mevlana Nizameddin
2) İbn-i Melek Hazretleri
3) Mehmet Efendi (İbn-i Melek’in oğlu)
4) Müderris Evliya Ali Efendi

Türbenin bahçesinde çimler , ağaçlar vardır . Yemyeşil görüntüsüyle insana huzur verir . Bahçede . Otururken insan dinlendiğini hisseder, tüm yorgunluğunu geride bırakır . Tire herkesin hayatında en az bir kere ziyaret etmesi gereken huzur verici , şirin bir ilçedir . İbn-i Melek Türbesi’ni de Tire’yi ziyaret eden herkesin görmesi gerekir .

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir